Historia

 HISTORIA SZKOŁY

Z Kart Kroniki Szkolnej

Z Kart Kroniki Szkolnej
W dniu 1 lipca 1956 roku Wydział Oświaty w Sławnie powołał nauczyciela Edmunda Planka na stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie, polecając mu zająć się jej organizowaniem.

W dniu 15 lipca został on wezwany do przyjęcia budynków, sprzętu i pomocy naukowych po zlikwidowanym Liceum Pedagogicznym Wychowawczyń Przedszkoli.
W sierpniu 1956 r. powołana została Komisja Międzyszkolna szkół nr 1 i 2, w osobach: Henryk Krzyżewski, Franciszek Balsam oraz nowo powołany kierownik Szkoły nr 3 Edmund Plank.
Komisja ta wraz z przedstawicielem Miejskim Rady Narodowej dokonała podziału miasta na rejony szkolne z dokładnym przeznaczeniem ulic miasta do szkół nr 1, 2 i 3.
W pierwszym dniu roku szkolnego 1956/57 dokonano podziału dziatwy szkolnej na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2. Dziatwę szkolną ze Szkoły nr 2 przyjął kierownik Szkoły nr 3 Edmund Plank z p. Alfonsem Dzięcielskim, prowadząc ją obok gmachu Szkoły Ogólnokształcącej stopnia Podstawowego i Licealnego (Szkoła nr 1) gdzie dołączyła się dziatwa z rejonu Nr 3 uczęszczająca do tej pory do w/w szkoły. Dziatwę prowadził z-ca dyr. szkoły p. Franciszek Balsam. Dzieci przeszły ulicą Armii Czerwonej, I Pułku Ułanów i Sempołowskiej na boisko nowo zorganizowanej Szkoły nr 3.

 

Szkoła Nr 3 mieściła się w dwóch budynkach przy ul. I Pułku Ułanów nr 41 na skrzyżowaniu z ulicą Sempołowskiej. W budynkach tych przed wojną prawdopodobnie mieściła się niemiecka szkoła podoficerska, w czasie wojny 1939-1945 były tam biura gestapo.
Po wojnie budynki zajmowały:
– w latach 1945-47 – Dom Dziecka.
– w latach 1948-1953 Szkoła Podstawowa dla Pracujących.
– od 1953-1956 Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli.
Zorganizowana w 1956 r. szkoła podstawowa liczyła 283 uczniów w 9 oddziałach. Trudna sytuacja lokalowa i stale zwiększająca się liczba dzieci zmobilizowała Radę Pedagogiczną oraz Dyrekcję szkoły do wystąpienia do władz oświatowych o wszczęcie działań dotyczących budowy nowego obiektu szkolnego.

 

Dnia 04 października 1984r. zawiązuje się pierwszy Komitet Organizacyjny Budowy i Nadania Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie imienia mł. chor. MO Michała Hałamuszki. Jednak nic nowego wokół budowy się nie działo. W nowym roku szkolnym 1986 – 1987 zmieniono dyrektora szkoły. Były dyrektor mgr Anna Marcinkiewicz odeszła do innej placówki oświatowej, jej miejsce zajął mgr Władysław Murii, który został dyrektorem szkoły. Dyrektor szkoły rozpoczął pracę z wielkim wigorem i już w dniach 23 – 25 kwietnia 1987r. pracownicy Zakładów Drzewnych Sławodrzew przystąpili do ogrodzenia placu budowy. W dniach 28 – 29 kwietnia 1987r. geodeta wykonał pierwsze pomiary pod budowę szkoły.

Następnego dnia uczniowie wraz z nauczycielami zaznaczyli przy pomocy łopat linię pomiarów terenu przygotowanego do wykopów. Już się rozpoczęło a dokładnie 0d 4 – 11 maja 1987r., pracownicy dokonali pierwszych wykopów na placu budowy i wszystkich ogarnęła wielka radość. Nad pracą koparek czuwał inspektor Stanisław Ciosk. Dalszy okres budowy to nieustanna walka pana Dyrektora o znalezienie sponsorów, gdyż sytuacja finansowa szkoły nie była wystarczająca by móc pokryć koszt budowy. Naczelnik Miasta Henryk Lompert widząc trudną sytuację szkoły przeznacza z budżetu miasta pomoc finansową, która nie jest zbyt duża, ale jakże pomocna. Budową szkoły zajęła się Spółdzielnia Rzemieślnicza „GRYF”. Z dnia na dzień widać było efekty pracy. W roku szkolnym 1990/1991 przy prężnej współpracy Dyrekcji, Komitetu Budowy Szkoły oraz wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Sławna – Wojciecha Ludwikowskiego wreszcie stanął nowy budynek szkolny. Jednak jeszcze najgorsze było przed nami. Prace wykończeniowe wewnątrz budynku trwały do wiosny 1993r. Nowy rok szkolny – a był nim 1993/1994 – rozpoczął się dzwonkiem, który zabrzmiał w nowej, kolorowej szkole. Z wielką radością i dumą Pan Dyrektor Władysław Murii przywitał zaproszonych gości i wszystkich uczniów, nie kryjąc swojego wzruszenia. Wśród gości był Ks. Proboszcz Marian Dziemianko, który dokonał poświęcenia krzyży, a później wręczył je gospodarzom klas. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Sławna p. Wojciech Ludwikowski życząc, aby ta szkoła była tak piękna i estetyczna jak dziś. Po części artystycznej dokonano zasadzenia drzewek, które sadzili p. dyrektor mgr Władysław Murii oraz zastępca pana dyrektora p. mgr Danuta Kałuża wraz z p. mgr Teresą Pawłowską.

Kolejnym dyrektorem była p. mgr Jolanta Tilak, która objęła to stanowisko 01 marca 2007 r. , zakończyła zaś swoją misję z dniem 28.03.2018 rZastępcą p. dyrektor była p. mgr Dagmara Wojtczak.

Z dniem 01.09.2018 r. obowiązki dyrektora szkoły pełni p. mgr Dagmara Wojtczak, zaś zastępcą dyrektora jest p. mgr Marzena Kowalska.

Szkoła nasza posiada:

dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe
dwie pracownie komputerowe w tym od 2008r. nowa pracownia otrzymana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (EFS) „Pracownie komputerowe dla szkół”
nowoczesną halę sportową, salę korekcyjną, siłownię zastępczą (małą) salę gimnastyczną
salę do zajęć wyciszających
bibliotekę szkolną
świetlicę szkolną
gabinet pielęgniarki
stołówkę szkolną prowadzoną przez ajenta
sklepik szkolny

Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje talenty w różnego rodzaju kołach zainteresowań np.
koła przedmiotowe
koła sportowe
koła plastyczne
koła artystyczno – techniczne
koła taneczne

Uczniowie otoczeni są pomocą w ramach:
zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
zajęć gimnastyki – korekcyjnej
w szkole działają dwie drużyny ZHP