Rekrutacja 2021/2022

 

 

 

 

 

ZASADY I KRYTERIA NABORU UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SŁAWNIE

Podstawa prawna:

  • Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zmianami)
  • Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Miasto Sławno jest organem prowadzącym.
  • Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych: przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sławno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

  1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym podlegają obowiązkowi szkolnemu i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego oraz dzieci w stosunku, do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej.
  2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Sławno przyjmuje się:
  3. a) z urzędu –dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie karty zgłoszenia – załącznik nr 1.
  4. b) na wniosek rodziców –dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami –załącznik nr 2.

3.Nabór uczniów do klas pierwszych prowadzony jest wg harmonogramu:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 15 lutego 2021r. do 15 marca 2021 r. do godz.15.00

 

od 16sierpnia 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r. do godz.12.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe  

od 16 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r. do godz.15.00

 

do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

22 marca 2021 r.         do godz.15.00

 

23 sierpnia 2021 r.  do godz. 12.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

od 23 marca 2021 r.   od godz. 13.00          do 26 marca 2021r.          do godz.15.00

 

 

od 24 sierpnia 2021 r. od godz.13.00          do 26 sierpnia 2021 r. do godz.15.00

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

29 marca 2021 r.        do godz.15.00

 

27 sierpnia2020 r.   do godz.12.00

 

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

1. Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły 5 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

 

2 Rodzice/opiekun prawny pracują w obwodzie szkoły 4 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

3 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

 

3 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
4 Dziecko zamieszkałe jest na terenie miasta Sławna 3 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu
 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

 

15

 

 

5. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, a w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.

6. Lista uczniów z podziałem na dany oddział będzie podana w dniu 30 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00

Załącznik 1

załącznik 2