Rekrutacja 2019/2020

 

 OGŁOSZENIE

Zapisy dzieci do klasy pierwszej

na rok szkolny 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie

rozpoczną się 1 marca 2019 r. i trwać będą

do 29 marca 2019 r.

Do zapisu potrzebna jest wypełniona karta zgłoszenia ( jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły)

lub wniosek rodzica ( jeśli dziecko jest zamieszkałe poza obwodem szkoły)

oraz akt urodzenia dziecka lub dowód osobisty , jeżeli dziecko posiada.

Kartę lub wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły www.spp3.slawno.pl  lub z sekretariatu szkoły.

 

ZASADY I KRYTERIA  NABORU UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SŁAWNIE

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59);

 

 • Uchwała nr XXXIII/193/2017 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Sławno.
 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym podlegają obowiązkowi szkolnemu i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego oraz dzieci,
  w stosunku do których podjęto decyzje o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej.
 2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Sławno przyjmuje się:
  1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie karty zgłoszenia (od 01 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.) – Załącznik nr 1 rekrutacja 2019-2020

 

 1. na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami – Załącznik nr 2 Rekrutacja 2019-2020
 2. Nabór uczniów do klas pierwszych prowadzony jest wg harmonogramu:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym Termin  w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od  01 marca 2019r. do 29 marca 2019 r.

do godz. 15.00

od 19 sierpnia 2019 r. do 22 sierpnia 2019 r. do godz.12.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez  przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 Ustawy Prawo Oświatowe od 01 kwietnia 2019r. do 10 kwietnia 2019r. do godz.15.00 do 23 sierpnia 2019r. do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

15 kwietnia 2019r do godz.15.00 26 sierpnia 2019r.  do godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 16 kwietnia 2019 r. od godz. 13.00 do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 od 27 sierpnia 2019 r. od  godz.13.00 do 28 sierpnia 2019r. do godz.15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 kwietnia 2019r. do godz.15.00 29 sierpnia 2019r.

do godz.12.00

 

 1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców / prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów ( na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. , poz.  446, poz. 1579 ) oraz art. 133 ust 2 i 3 w związku z art. 29 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. . poz. 59)

 

Lp. Kryterium Liczba

punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1. Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły. 5 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu.
2. Rodzice/opiekun prawny pracujący w obwodzie szkoły. 4 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.
3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu dziecku należytej opieki. 3 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.
4. Dziecko zamieszkałe na terenie miasta Sławno. 3 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 15

 

 1. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, a w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.
 2. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 4 decyduje data złożenia wniosku.
 3. Lista uczniów z podziałem na dany oddział będzie podana na tablicy ogłoszeń w szkole 29 sierpnia 2019 r.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych- Załącznik nr 3- ochrona danych osobowych

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej- Załącznik nr 4- Potwierdzenie woli

 

 

Załącznik  nr 1

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR  ……………………

  W   SŁAWNIE

 

Lp. DANE
1. imiona i nazwisko dziecka  
2. data urodzenia
3. miejsce urodzenia

(miejscowość z województwem)

4. PESEL dziecka
5. adres zameldowania na pobyt stały
6. adres zamieszkania
 

7.

jeżeli rodzic/opiekun wyraża zgodę:

telefon kontaktowy

adres poczty elektronicznej

matki
ojca
8. imię, nazwisko

i adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna

9. imię, nazwisko

i adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna

 

1.Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zapoznany(a) z treścią art.233§1K.K., który brzmi „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 1. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany o tym, że administratorem moich danych jest szkoła oraz o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych z 29 sierpnia 1997r.(tekst jednolity:Dz.U.2002 nr 101, poz 926 ze zm.). Oświadczam również, że podałem/am moje dane osobowe dobrowolnie.

………………………………………………………

(data, podpis rodzica/opiekuna  prawnego)

Załącznik  nr 2

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY DO KLASY PIERWSZEJ 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 3
W   SŁAWNIE

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka:

 

Lp. DANE
1. imiona i nazwisko dziecka  
2. data urodzenia
3. miejsce urodzenia

(miejscowość z województwem)

4. PESEL dziecka
5. adres zameldowania na pobyt stały
6. adres zamieszkania
 

7.

jeżeli rodzic/opiekun wyraża zgodę:

telefon kontaktowy

adres poczty elektronicznej

matki
ojca
8. imię, nazwisko

i adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna

9. imię, nazwisko

i adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna

10. dokładny adres szkoły obwodowej

 

 

Uzasadnienie wniosku (właściwe podkreślić):

 

 • rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły
 • rodzice/opiekun prawny pracują w obwodzie szkoły –    (dołączyć oświadczenie)
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki  –               (dołączyć oświadczenie)
 • dziecko zamieszkałe jest na terenie miasta Sławna

 

1.Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zapoznany(a) z treścią

art.233§1K.K., który brzmi „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub

innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 1. 2. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany o tym, że administratorem moich danych jest szkoła oraz o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych z 29 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity:Dz.U.2002 nr 101, poz 926 ze zm.). Oświadczam również, że podałem/am moje dane osobowe dobrowolnie.

 

…………………………………………………

(data, podpis rodzica/opiekuna  prawnego )

Załącznik  nr 3

INFORMACJA

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy dane osobowe Twoje i Twojego dziecka. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 1. Administrator danych osobowych

My, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie, ul. Stefanii Sempołowskiej 3, 76-100 Sławno, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@slawno.pl; telefon: 59 810 00 66; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.      Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane Twoje i Twojego dziecka w związku z rekrutacją

 • w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa zgodnie z art. 150 Prawo oświatowe.U.2018.996 t.j.z dnia2018.05.24 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]);
 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Okres przechowywania danych

Dokumentację przechowujemy przez okres niezbędny dla spełnienia przepisów prawa
a następnie zgodnie z odpowiednią kategorią archiwizacji po ustaniu podstawowego celu przetwarzania.

VII.    Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. e) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

 1. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 1. g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@slawno.pl, zadzwoń pod numer: 59 810 00 66. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VIII.   Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest wymagane ze względu na konieczność realizacji przepisów prawa.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

 

Załącznik  nr 4

Sławno, dnia …………………….

 

POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka do szkoły podstawowej

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka na rok szkolny 2019/2020

 

 

………………………………………………………………………………………………..

imię/imiona  i nazwisko dziecka

 

 

numer PESEL dziecka

 

do Szkoły Podstawowej Nr 3  w Sławnie, do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

 

 

 

…………………………………………

 

……………………………………………………….

podpis rodziców/ opiekunów prawnych

 

 

 

* Zgodnie z art. 20zc. ust. 2 ustawy o systemie oświaty komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola/publicznej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.