Rekrutacja 2024/2025

 

 

ZASADY I KRYTERIA NABORU UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SŁAWNIE

Podstawa prawna:

  • Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zmianami)
  • Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 22 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Miasto Sławno jest organem prowadzącym.
  • Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych: przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sławno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
  1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym podlegają obowiązkowi szkolnemu i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego oraz dzieci w stosunku, do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej.
  2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Sławno przyjmuje się:
  3. a) z urzędu –dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie karty zgłoszenia – załącznik nr 1.
  4. b) na wniosek rodziców –dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami –załącznik nr 2.

3.Nabór uczniów do klas pierwszych prowadzony jest wg harmonogramu:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 12 lutego 2024r. do 08 marca 2024 r. do godz.15.00

od 19 sierpnia 2024 r. do 20 sierpnia 2024 r. do godz.12.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

od 11 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r. do godz.15.00

od 21 sierpnia 2024 r. do 23 sierpnia 2024 do godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25 marca 2024 r.         

do godz.15.00

26 sierpnia 2024 r. 

do godz. 12.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 26 marca 2024 r. od godz.10.00  do 29 marca 2024r. do godz.14.00

 

od 27 sierpnia 2024 r. od godz.10.00 do 28 sierpnia 2024 r. do godz.15.00

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

03 kwietnia 2024 r. do godz.15.00

29 sierpnia 2024 r. do godz.15.00

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Kryteria naboru

Maksymalnie 45 punktów

5. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, a w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.

6. Lista uczniów z podziałem na dany oddział będzie podana w dniu 29 sierpnia 2024 r. do godz. 12.00