Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie – http://spp3.slawno.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29 marca 2022 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Zdjęcia opublikowane po 23.09.2020 r. posiadają opis alternatywny, wcześniejsze pliki nie posiadają takiego opisu.
  2. filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

Strona dostosowana jest do wymagań WCAG 2.1 i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby na wózkach inwalidzkich moga wjechać samodzielnie do budynku C, na parter, mają dostosowaną łazienkę z prysznicem i toaletą.

Data sporządzenia: 2022-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za stronę internetową jest Beata Pluto-Prondzińska, adres poczty elektronicznej adippp@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie mieści się przy ul. Sempołowskiej 3 w Sławnie i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.