Rekrutacja do klas pierwszych 2018/19

 

 

ZASADY I KRYTERIA  NABORU UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SŁAWNIE

 

 

 

Podstawa prawna:

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

– Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych: przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sławno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
– Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Miasto Sławno jest organem prowadzącym

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym podlegają obowiązkowi szkolnemu i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego oraz dzieci w stosunku do których podjęto decyzje
  o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej.
 2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Sławno przyjmuje się:
  1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie karty zgłoszenia – Załącznik nr 1
  2. na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami – Załącznik nr 2.
 3. Nabór uczniów do klas pierwszych prowadzony jest wg harmonogramu:
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin  w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 01 marca 2018r.
do 30 marca 2018r.
do godz. 15.00
od 16 sierpnia 2018r. do 20 sierpnia 2018r. do godz.15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez  przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności. od 03 kwietnia 2018r. do 12 kwietnia 2018r. do godz.15.00 do 21 sierpnia 2018r. do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

19 kwietnia 2018 r.
do godz.15.00
22 sierpnia 2018r.
do godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 19 kwietnia 2018 r. od godz. 13.00
do 23 kwietnia 2018 r. do godz.15.00
od 23 sierpnia 2018 r. od godz.13.00

do 24 sierpnia 2018 r. do godz.15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27 kwietnia 2018 r.

do godz.12.00

27 sierpnia 2018 r.
do godz.12.00

 

 1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców / prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
Lp. Kryterium Liczba
punktów
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1. Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły. 5 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu.
2. Rodzice/opiekun prawny pracują
w obwodzie szkoły
4 Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego.
3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców / opiekunów prawnych
w zapewnieniu dziecku należytej opieki.
3 Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego
4. Dziecko zamieszkałe na terenie miasta Sławna 3 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu.
                    Maksymalna liczba punktów
możliwa do uzyskania.
        15

 

 1. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, a w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.
 2. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 4 decyduje data złożenia wniosku.
 3. Lista uczniów z podziałem na dany oddział będzie podana na tablicy ogłoszeń w szkole 30 sierpnia 2018 r.

Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły.OŚWIADCZENIE WOLI POTWIERDZENIA