Rekrutacja do klas 1 rok 2020/2021

ZASADY REKRUTACJI

DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁAWNIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wszystkie potrzebne dokumenty oraz akt urodzenia dziecka (do wglądu) przynosimy do sekretariatu szkoły

w wyznaczonym terminie razem ze składanymi Kartą Zgłoszenia lub Wnioskiem

KARTA_ZGLOSZENIA_(dla_dzieci_z_obwodu) zał.1

WNIOSEK_(dla_dzieci_spoza_obwodu) załącznk 2

ZASADY-I-KRYTEIA-NABORU-UCZNIÓWDO-KLASY-PIERWSZEJ-SZKÓŁ-PODSTAWOWYCH-W-SŁAWNIE (1)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej- Załącznik-nr-4-Potwierdzenie-woli1

 

  Załącznik  nr 1

   KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

                                    SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁAWNIE

Lp. DANE
1. imiona i nazwisko dziecka  
2. data urodzenia
3. miejsce urodzenia

(miejscowość z województwem)

4. PESEL dziecka
5. adres zameldowania na pobyt stały (dziecka)
6. adres zamieszkania (dziecka)
 

7.

jeżeli rodzic/opiekun wyraża zgodę: telefon kontaktowy adres poczty elektronicznej matki
ojca
8. imię, nazwisko

i adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna

9. imię, nazwisko

i adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna

 

Data ……………………………..2020 r. Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej ……………………………………….

Data …………………….………2020 r. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego ……………………………………

□ Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zapoznany(a) z treścią art. 233. § 1 ustawy z

6 czerwca 1997 r. Kodeks  karny (Dz.U.2017.2204 t.j. z dnia 2017.11.29)  – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3.

Data ……………………………..2020 r. Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej ……………………………………….

Data …………………….………2020 r. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego …………………………………….

□ Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora Szkoły o  zmianach sytuacji prawnej dziecka oraz zmianach danych teleadresowych, które stanowiły podstawę przyjęcia dziecka do szkoły.

Data ……………………………..2020 r. Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej ………………………………………

Data …………………….………2020 r.   Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego …………………………………..

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz naszych, jako jego opiekunów w celach rekrutacyjnych dziecka a następnie w zakresie działalności Szkoły zgodnie z art.7 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28), art. 4 pkt 11 (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 t.j.), Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja  2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.2014.686 z dnia 2014.05.26) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2014.1170 z dnia 2014.09.02)

Data ……………………………..2020 r. Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej ……………………………………….

Data …………………….………2020 r. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego …………………………………….

□ Oświadczam, że wskazane dane osobowe podałam/łem dobrowolnie.

Data ……………………………..2020 r. Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej ……………………………………….

Data …………………….………2020 r. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego …………………………………….

□ Oświadczam że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2

(RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

zostałem poinformowany, iż:

 • administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 3 z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 3  , 76-100 Sławno
 • dane osobowe dziecka i moje przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka do szkoły, a następnie włączone do akt osobowych dziecka i przetwarzane w zakresie działalności szkoły,
 • dane będą udostępniane jedynie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • mam prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka, a także do poprawiania ich, oraz do bycia zapomnianym w chwili kiedy przepisy prawa na to pozwolą
 • podanie moich danych osobowych Szkole jest niezbędne do wypełnienia przez Szkołę obowiązków

wynikających z przepisów prawa.

 

Data ……………………………..2020 r. Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej ……………………………………….

Data …………………….………2020 r. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego…………………………………….

 

Załącznik  nr 2

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY DO KLASY PIERWSZEJ

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁAWNIE

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka:

 

Lp. DANE
1. imiona i nazwisko dziecka  
2. data urodzenia
3. miejsce urodzenia

(miejscowość z województwem)

4. PESEL dziecka
5. adres zameldowania na pobyt stały (dziecka)
6. adres zamieszkania (dziecka)
 

7.

jeżeli rodzic/opiekun wyraża zgodę: telefon kontaktowy adres poczty elektronicznej matki
ojca
8. imię, nazwisko

i adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna

9. imię, nazwisko

i adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna

10. dokładny adres szkoły obwodowej

 

Uzasadnienie wniosku (właściwe podkreślić):

 • rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły,
 • rodzice/opiekun prawny pracują w obwodzie szkoły,
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki,
 • dziecko zamieszkałe jest na terenie miasta Sławna.

Data ……………………………..2020 r. Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej ……………………………………….

Data …………………….………2020 r. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego…………………………………….

□ Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zapoznany(a) z treścią art. 233. § 1 ustawy z

6 czerwca 1997 r. Kodeks  karny (Dz.U.2017.2204 t.j. z dnia 2017.11.29)  – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3.

Data ……………………………..2020 r. Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej ……………………………………….

Data …………………….………2020 r. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego…………………………………….

□ Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora Szkoły o  zmianach sytuacji prawnej dziecka oraz zmianach danych teleadresowych, które stanowiły podstawę przyjęcia dziecka do szkoły.

Data ……………………………..2020 r. Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej ………………………………………

Data …………………….………2020 r. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego…………………………………….

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz naszych, jako jego opiekunów w celach rekrutacyjnych dziecka a następnie w zakresie działalności Szkoły zgodnie z art.7 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28), art. 4 pkt 11 (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 t.j.), Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.2014.686 z dnia 2014.05.26) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2014.1170 z dnia 2014.09.02)

Data ……………………………..2020 r. Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej ……………………………………….

Data …………………….………2020 r. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego…………………………………….

□ Oświadczam, że wskazane dane osobowe podałam/łem dobrowolnie.

Data ……………………………..2020 r. Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej ……………………………………….

Data …………………….………2020 r. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego…………………………………….

□ Oświadczam że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2

(RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. zostałem poinformowany, iż:

 • administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 3 z siedzibą przy ulicy Sempołowskiej 3, 76-100 Sławno,
 • dane osobowe dziecka i moje przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka do szkoły, a następnie włączone do akt osobowych dziecka i przetwarzane w zakresie działalności szkoły,
 • dane będą udostępniane jedynie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  mam prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka, a także do poprawiania ich, oraz do bycia zapomnianym w chwili kiedy przepisy prawa na to pozwolą
 • podanie moich danych osobowych Szkole jest niezbędne do wypełnienia przez Szkołę obowiązków

wynikających z przepisów prawa.

 

Data ……………………………..2020 r. Czytelny podpis matki/opiekunki prawnej ……………………………………….

Data …………………….………2020 r. Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego………………………………….

 

 

ZASADY I KRYTERIA NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SŁAWNIE

Podstawa prawna:

 • Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zmianami)
 • Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 17 marca 2020 r. (zmieniające Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 24 stycznia) w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Miasto Sławno jest organem prowadzącym.
 • Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych: przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sławno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym podlegają obowiązkowi szkolnemu i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego oraz dzieci w stosunku, do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej.
 2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Sławno przyjmuje się:
 3. a) z urzędu –dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie karty zgłoszenia – załącznik nr 1.
 4. b) na wniosek rodziców –dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami –załącznik nr 2.

3.Nabór uczniów do klas pierwszych prowadzony jest wg harmonogramu:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 27 kwietnia 2020 r.

do 15 maja 2020 r.

do godz.15.00

od 17 sierpnia 2020 r.

do 20 sierpnia 2020 r.

do godz.12.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe od 18 maja 2020 r.

do 20 maja 2020 r.

do godz.15.00

do 21 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 21 maja 2020 r.        

do godz.15.00

24 sierpnia 2020 r.

do godz. 12.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 22 maja 2020 r.  

od godz. 13.00         

do 27 maja 2020 r.         

do godz.15.00

 

od 25 sierpnia 2020 r.

od godz.13.00

do 26 sierpnia 2020 r.

do godz.15.00

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 28 maja 2020 r.       

do godz.15.00

28 sierpnia 2020 r.

do godz.12.00

W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

1. Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły 5 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

 

2 Rodzice/opiekun prawny pracują w obwodzie szkoły 4 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

3 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

 

3 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
4 Dziecko zamieszkałe jest na terenie miasta Sławna 3 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu
 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

 

15

 

 

 

 1. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, a w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.
 2. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 4 decyduje data złożenia wniosku.

7. Lista uczniów z podziałem na dany oddział będzie podana w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00

 

Załącznik 4

Sławno, dnia …………………….

 

POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka do szkoły podstawowej

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka na rok szkolny 2020/2021

………………………………………………………………………………………………..

imię/imiona  i nazwisko dziecka

numer PESEL dziecka

do Szkoły Podstawowej Nr 3  w Sławnie, do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

 

 

…………………………………………

 

……………………………………………………….

podpis rodziców/ opiekunów prawnych

 

 

 

* Zgodnie z art. 20zc. ust. 2 ustawy o systemie oświaty komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola/publicznej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.